การออกใบเตือน (เรื่องของการทำสัญญา)

          เรียนผู้ทำการบันทึกสัญญาลงระบบทุกท่าน เนื่องด้วย ณ.เวลานี้ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาและได้พบว่าข้อมูลการทำสัญญามีบางส่วนนั้นยังไม่ถูกต้อง (ชื่อผู้ซื้อ , ชื่อผู้ค้ำประกัน , หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ซื้อ - ผู้ค้ำ และรายละเอียดอื่นๆ) ผิดจากความเป็นจริง อาจก่อให้เกิดปัญหาของสัญญาฉบับนั้นได้ ดั้งนั้นทางบริษัทจึงขอให้ผู้ที่ทำการบันทึกรายละเอียดของสัญญาได้ทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึก หรือ ยืนยันสัญญาลงไป

          ถ้าหากมีการตรวจสอบข้อมูลของสัญญาแล้วพบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในส่วนของสัญญาทางบริษัทจะทำการออกหนังสือตักเตือน(ใบเตือน)ไปยังผู้เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนั้น (ผู้จัดทำ , ผู้ตรวจสอบ , ผู้นำพาเอกสาร) เป็นต้น

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

*หมายเหตุ เริ่มมีผล สัญญาที่ออกในเดือน เมษายน 2552 เป็นต้นไป