คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
03
GS(ร้อยเอ็ด)
49
฿49.00
13.66
14.02
9.50
-12.71
24.47
07
KK(ขอนแก่น)
50
฿50.00
9.77
19.25
6.85
-11.51
24.37
02
BK(บึงกาฬ)
51
฿51.00
6.64
16.09
1.34
.00
24.07
05
KK(ขอนแก่น)
52
฿52.00
15.22
16.84
9.34
-17.72
23.68
02
PB(เพชรบูรณ์)
53
฿53.00
12.80
15.19
8.97
-13.69
23.28
04
KP(กำแพงเพชร)
54
฿54.00
16.12
14.40
10.16
-18.21
22.47
10
PL(พิษณุโลก)
55
฿55.00
20.53
13.30
13.63
-24.99
22.47
04
SK(สกลนคร)
56
฿56.00
11.74
20.77
7.83
-17.90
22.43
02
MP(เมืองพล)
57
฿57.00
5.86
17.62
5.56
-6.89
22.15
05
SK(สกลนคร)
58
฿58.00
16.30
14.24
11.47
-20.21
21.80
02
DG(มหาสารคาม)
59
฿59.00
9.86
14.48
9.22
-12.06
21.49
03
DG(มหาสารคาม)
60
฿60.00
12.95
14.18
9.11
-15.15
21.09
06
SB(สระบุรี)
61
฿61.00
11.32
21.35
6.88
-18.82
20.74
01
PL(พิษณุโลก)
62
฿62.00
9.72
16.55
9.43
-15.73
19.97
01
MH(มุกดาหาร)
63
฿63.00
15.22
13.04
10.71
-19.05
19.92
01
MP(เมืองพล)
64
฿64.00
10.58
15.78
7.80
-14.43
19.73
11
LP(ลำปาง)
65
฿65.00
7.29
19.76
4.94
-12.30
19.70
02
NW(นครสวรรค์)
66
฿66.00
15.35
15.01
6.25
-17.20
19.41
08
PL(พิษณุโลก)
67
฿67.00
10.86
17.05
8.24
-16.97
19.18
09
MP(เมืองพล)
68
฿68.00
9.57
17.42
7.94
-16.23
18.69
06
NW(นครสวรรค์)
69
฿69.00
8.51
17.89
4.23
-12.12
18.51
05
PL(พิษณุโลก)
70
฿70.00
10.22
16.42
7.68
-16.13
18.19
07
GS(ร้อยเอ็ด)
71
฿71.00
8.04
16.70
6.74
-13.30
18.18
07
SK(สกลนคร)
72
฿72.00
13.59
15.03
9.46
-19.98
18.10
03
PL(พิษณุโลก)
73
฿73.00
12.85
14.89
7.22
-16.90
18.07
03
MP(เมืองพล)
74
฿74.00
4.51
20.57
3.50
-10.64
17.94
07
DG(มหาสารคาม)
75
฿75.00
8.23
14.90
9.01
-14.76
17.38
03
UB(อุบลราชธานี)
76
฿76.00
14.88
13.06
11.41
-22.84
16.50
02
GS(ร้อยเอ็ด)
77
฿77.00
9.10
15.33
6.82
-14.89
16.37
03
KK(ขอนแก่น)
78
฿78.00
10.71
11.27
7.30
-13.60
15.68
08
DG(มหาสารคาม)
79
฿79.00
9.88
17.14
8.36
-20.92
14.46
03
MH(มุกดาหาร)
80
฿80.00
12.88
20.28
9.20
-28.63
13.74
03
PB(เพชรบูรณ์)
81
฿81.00
8.92
13.20
7.08
-15.68
13.52
02
CT(อุดร)
82
฿82.00
12.97
14.79
7.30
-23.03
12.03
03
KP(กำแพงเพชร)
83
฿83.00
12.31
17.02
7.90
-25.37
11.87
06
KR(โคราช)
84
฿84.00
5.98
15.86
5.39
-15.39
11.84
02
KP(กำแพงเพชร)
85
฿85.00
11.58
15.39
10.31
-25.90
11.38
01
NW(นครสวรรค์)
86
฿86.00
13.45
14.43
5.67
-22.73
10.82
04
PB(เพชรบูรณ์)
87
฿87.00
6.13
15.04
5.19
-16.04
10.31
09
SK(สกลนคร)
88
฿88.00
9.09
11.44
8.33
-19.02
9.84
02
PL(พิษณุโลก)
89
฿89.00
9.53
16.52
7.90
-25.52
8.43
07
KR(โคราช)
90
฿90.00
7.96
15.46
6.76
-22.66
7.51
07
MP(เมืองพล)
91
฿91.00
6.36
12.27
5.08
-16.57
7.14
05
NW(นครสวรรค์)
92
฿92.00
9.57
13.46
5.38
-23.00
5.41
06
DG(มหาสารคาม)
93
฿93.00
3.93
14.11
5.84
-18.80
5.08
02
CH(ชลบุรี)
94
฿94.00
.00
4.29
.07
.00
4.36
01
CH(ชลบุรี)
95
฿95.00
.00
3.64
.07
.00
3.71
05
PB(เพชรบูรณ์)
96
฿96.00
2.93
17.94
3.25
-22.71
1.41
02
MH(มุกดาหาร)
97
฿97.00
9.01
15.02
6.41
-29.18
1.26
09
PL(พิษณุโลก)
98
฿98.00
9.19
11.33
6.86
-26.18
1.20