คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
05
LC(เลย)
49
฿49.00
10.21
17.15
8.07
-11.55
23.88
02
BK(บึงกาฬ)
50
฿50.00
6.40
16.08
1.11
.00
23.59
02
MP(เมืองพล)
51
฿51.00
6.16
18.11
5.54
-6.57
23.23
05
SK(สกลนคร)
52
฿52.00
16.16
14.30
11.43
-19.83
22.06
07
KK(ขอนแก่น)
53
฿53.00
7.29
20.06
6.64
-12.09
21.91
04
KP(กำแพงเพชร)
54
฿54.00
14.09
14.71
9.94
-17.82
20.91
10
PL(พิษณุโลก)
55
฿55.00
19.39
13.09
13.26
-24.97
20.77
06
SB(สระบุรี)
56
฿56.00
11.36
22.08
6.71
-19.50
20.64
02
DG(มหาสารคาม)
57
฿57.00
8.30
14.75
9.25
-11.83
20.47
03
DG(มหาสารคาม)
58
฿58.00
10.90
14.97
9.04
-14.88
20.03
01
MH(มุกดาหาร)
59
฿59.00
14.90
13.34
10.61
-18.94
19.91
08
UB(อุบลราชธานี)
60
฿60.00
14.13
19.07
11.04
-24.48
19.76
08
PL(พิษณุโลก)
61
฿61.00
11.66
17.35
8.07
-17.33
19.75
01
PL(พิษณุโลก)
62
฿62.00
8.82
16.90
9.31
-15.37
19.66
01
MP(เมืองพล)
63
฿63.00
9.83
16.15
7.82
-14.39
19.41
04
SK(สกลนคร)
64
฿64.00
10.83
19.23
7.53
-18.42
19.17
11
LP(ลำปาง)
65
฿65.00
6.99
19.99
4.72
-12.53
19.17
09
MP(เมืองพล)
66
฿66.00
8.97
17.85
7.90
-16.08
18.64
05
KK(ขอนแก่น)
67
฿67.00
11.09
17.09
8.93
-18.61
18.50
07
DG(มหาสารคาม)
68
฿68.00
8.08
15.39
9.00
-14.36
18.11
07
GS(ร้อยเอ็ด)
69
฿69.00
7.69
17.01
6.66
-13.36
18.00
03
PL(พิษณุโลก)
70
฿70.00
12.81
15.32
6.96
-17.22
17.88
05
PL(พิษณุโลก)
71
฿71.00
9.74
16.82
7.55
-16.36
17.76
02
GS(ร้อยเอ็ด)
72
฿72.00
9.52
15.88
6.84
-14.80
17.44
03
KK(ขอนแก่น)
73
฿73.00
10.99
11.81
7.37
-12.78
17.38
07
SK(สกลนคร)
74
฿74.00
13.08
15.15
9.23
-20.10
17.36
02
NW(นครสวรรค์)
75
฿75.00
13.87
15.41
6.12
-18.23
17.16
03
MP(เมืองพล)
76
฿76.00
3.74
20.75
3.34
-11.07
16.76
06
NW(นครสวรรค์)
77
฿77.00
7.25
18.10
4.00
-13.34
16.00
03
UB(อุบลราชธานี)
78
฿78.00
13.91
13.20
11.41
-22.85
15.67
03
PB(เพชรบูรณ์)
79
฿79.00
9.73
13.21
7.06
-15.22
14.78
08
DG(มหาสารคาม)
80
฿80.00
8.83
17.23
8.19
-21.64
12.60
09
SK(สกลนคร)
81
฿81.00
9.93
11.67
8.35
-17.62
12.33
03
MH(มุกดาหาร)
82
฿82.00
12.84
21.05
9.19
-30.83
12.24
06
KR(โคราช)
83
฿83.00
5.97
16.31
5.29
-15.77
11.80
02
PL(พิษณุโลก)
84
฿84.00
10.28
16.91
7.73
-25.61
9.30
02
KP(กำแพงเพชร)
85
฿85.00
9.81
15.24
10.12
-25.91
9.26
03
KP(กำแพงเพชร)
86
฿86.00
10.99
16.93
7.62
-26.47
9.08
02
CT(อุดร)
87
฿87.00
10.58
14.90
7.05
-23.62
8.91
01
NW(นครสวรรค์)
88
฿88.00
11.48
14.27
5.46
-24.08
7.14
07
MP(เมืองพล)
89
฿89.00
5.06
12.84
5.12
-15.93
7.09
04
PB(เพชรบูรณ์)
90
฿90.00
4.20
13.93
4.93
-16.72
6.33
07
KR(โคราช)
91
฿91.00
6.50
15.68
6.67
-22.82
6.03
06
DG(มหาสารคาม)
92
฿92.00
3.06
15.06
5.88
-18.02
5.99
02
CH(ชลบุรี)
93
฿93.00
.00
5.00
.08
.00
5.08
01
CH(ชลบุรี)
94
฿94.00
.00
4.24
.08
.00
4.32
05
NW(นครสวรรค์)
95
฿95.00
8.64
13.70
5.29
-23.90
3.74
09
PL(พิษณุโลก)
96
฿96.00
9.38
11.99
6.98
-25.85
2.50
05
PB(เพชรบูรณ์)
97
฿97.00
2.83
17.92
3.16
-24.21
-.30
02
MH(มุกดาหาร)
98
฿98.00
7.81
14.75
6.20
-30.47
-1.71