คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 10
07
KK(ขอนแก่น)
49
฿49.00
11.32
19.60
7.14
-10.45
27.62
02
PB(เพชรบูรณ์)
50
฿50.00
13.73
16.97
9.36
-12.53
27.53
02
BK(บึงกาฬ)
51
฿51.00
6.35
18.32
1.97
.00
26.64
08
PL(พิษณุโลก)
52
฿52.00
15.23
17.49
9.25
-15.44
26.53
01
LC(เลย)
53
฿53.00
13.32
16.69
9.58
-13.81
25.79
05
SK(สกลนคร)
54
฿54.00
17.29
16.26
11.96
-20.04
25.46
06
SB(สระบุรี)
55
฿55.00
12.70
21.05
7.39
-15.70
25.44
02
DG(มหาสารคาม)
56
฿56.00
11.62
16.40
9.25
-12.46
24.82
01
PL(พิษณุโลก)
57
฿57.00
11.37
18.50
9.66
-15.63
23.91
04
SK(สกลนคร)
58
฿58.00
10.43
21.19
7.74
-15.54
23.82
10
PL(พิษณุโลก)
59
฿59.00
19.50
15.49
13.88
-25.51
23.36
03
GS(ร้อยเอ็ด)
60
฿60.00
14.28
13.80
9.65
-14.37
23.36
02
NW(นครสวรรค์)
61
฿61.00
15.17
16.22
6.82
-15.16
23.05
02
MP(เมืองพล)
62
฿62.00
6.16
18.86
5.62
-7.78
22.86
06
NW(นครสวรรค์)
63
฿63.00
8.87
18.28
4.84
-9.98
22.00
03
MP(เมืองพล)
64
฿64.00
5.36
21.60
3.62
-8.73
21.86
01
MP(เมืองพล)
65
฿65.00
10.32
17.36
7.80
-14.34
21.14
09
MP(เมืองพล)
66
฿66.00
9.96
18.96
7.87
-15.85
20.94
03
MH(มุกดาหาร)
67
฿67.00
14.28
20.56
9.55
-23.89
20.50
11
LP(ลำปาง)
68
฿68.00
6.96
19.90
4.97
-11.47
20.37
01
MH(มุกดาหาร)
69
฿69.00
14.61
14.38
10.66
-19.35
20.30
07
SK(สกลนคร)
70
฿70.00
12.12
18.10
9.81
-19.77
20.26
08
DG(มหาสารคาม)
71
฿71.00
11.34
18.65
8.41
-18.84
19.56
07
DG(มหาสารคาม)
72
฿72.00
10.08
15.93
9.30
-15.76
19.54
03
DG(มหาสารคาม)
73
฿73.00
12.18
13.60
9.05
-16.52
18.31
05
PL(พิษณุโลก)
74
฿74.00
8.66
17.46
7.94
-15.76
18.29
02
GS(ร้อยเอ็ด)
75
฿75.00
10.54
15.18
7.11
-14.88
17.95
04
KP(กำแพงเพชร)
76
฿76.00
12.79
15.46
9.83
-20.25
17.82
07
GS(ร้อยเอ็ด)
77
฿77.00
8.03
16.87
6.72
-14.18
17.44
03
UB(อุบลราชธานี)
78
฿78.00
14.14
14.72
11.40
-23.14
17.11
03
PL(พิษณุโลก)
79
฿79.00
11.61
13.84
7.14
-16.31
16.28
03
PB(เพชรบูรณ์)
80
฿80.00
10.00
15.10
7.14
-16.17
16.06
01
NW(นครสวรรค์)
81
฿81.00
12.92
15.52
6.14
-18.89
15.70
02
CT(อุดร)
82
฿82.00
12.79
16.50
7.58
-22.37
14.50
02
KP(กำแพงเพชร)
83
฿83.00
10.81
17.45
10.32
-26.02
12.56
03
KK(ขอนแก่น)
84
฿84.00
10.21
11.39
7.26
-16.47
12.38
06
KR(โคราช)
85
฿85.00
5.49
16.22
5.47
-15.56
11.62
03
KP(กำแพงเพชร)
86
฿86.00
10.98
16.07
7.69
-23.35
11.38
04
PB(เพชรบูรณ์)
87
฿87.00
6.75
14.56
5.21
-16.04
10.48
02
PL(พิษณุโลก)
88
฿88.00
9.83
15.84
8.01
-25.43
8.25
07
KR(โคราช)
89
฿89.00
8.53
14.54
6.40
-21.51
7.95
05
PB(เพชรบูรณ์)
90
฿90.00
4.56
19.35
3.37
-19.67
7.61
07
MP(เมืองพล)
91
฿91.00
6.06
14.89
4.89
-18.99
6.86
05
NW(นครสวรรค์)
92
฿92.00
8.11
14.44
5.52
-21.29
6.77
09
SK(สกลนคร)
93
฿93.00
9.24
12.29
8.51
-23.29
6.74
02
MH(มุกดาหาร)
94
฿94.00
10.78
15.16
6.42
-26.31
6.06
06
DG(มหาสารคาม)
95
฿95.00
5.61
14.34
5.88
-21.26
4.57
02
CH(ชลบุรี)
96
฿96.00
.00
3.00
.05
.00
3.05
09
PL(พิษณุโลก)
97
฿97.00
9.75
12.63
7.12
-26.88
2.62
01
CH(ชลบุรี)
98
฿98.00
.00
2.55
.05
.00
2.59