1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ประเมินพนักงาน CSM         ขาด สาย ป่วย ป่วย ลากิจ พักร้อน ลาคลอด ลาบวช ใบเตือน พักงาน หัก คะแนน
        ไม่มีใบ มีใบ ขาด สาย ป่วย ป่วยเกิน กิจ กิจเกิน ใบเตือน พักงาน
     -    -    -    30  6  -    90  15  -    -    -    -    30  6  -    -   20
 อายุงาน                     3.00 0.75 0.25 3.00 0.35 1.00 3.00 5.00  
ที่ พนักงาน แผนก    ปี  เดือน  Factor                     3 0.75 0.25  3 0.35 1 3 5  
1 A ส่วนกลาง 2.01 2 1 1.00        4.00  3.00  3.00  90.00        -    -    1.00  -    1.05  -    -    -   18.0
2 B ส่วนกลาง 1.07 2 2 1.00        0.50  1.50  4.00          -    -    0.13  -    0.53  -    -    -   19.4
3 C ส่วนกลาง 3.02 3 2 1.00        32.00  2.00        1.00  1.00  -    -    8.00  6.00  0.70  -    3.00  5.00 -2.7
4 D ส่วนกลาง 2.00 2 0 1.00        3.50  8.00  3.00          -    -    0.88  -    2.80  2.00  -    -   14.3
5 E ส่วนกลาง 1.10 1 10 1.00    2.00      1.50  1.00          -    1.50  -    -    0.53  -    -    -   18.0
6 F ส่วนกลาง 1.10 3 10 1.00        7.00  3.00  6.00          -    -    1.75  -    1.05  -    -    -   17.2
7 G ส่วนกลาง 1.07 2 5 1.00  1.00      2.00  2.00  2.00          3.00  -    0.50  -    0.70  -    -    -   15.8
8 H ส่วนกลาง 1.02 1 2 1.00      1.00  1.00  6.50    90.00      
 -  
 -    0.50  -    2.28  0.50  -    -  
16.7
จำนวนครั้ง และประเภทของการลา