ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
18/09/2560
12/09/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
27.00
27.15
-.64
93.51
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
36.73
26.65
21.33
-.95
83.76
11
CT(อุดร)
3
฿3.00
40.00
24.73
19.79
-4.58
79.94
03
LC(เลย)
4
฿4.00
34.81
27.61
18.72
-1.65
79.49
01
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
30.39
27.24
22.96
-2.36
78.23
06
PL(พิษณุโลก)
6
฿6.00
33.39
23.37
24.83
-5.72
75.87
01
PL(พิษณุโลก)
7
฿7.00
28.93
26.45
21.89
-2.28
74.99
03
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
35.60
25.31
18.78
-5.61
74.08
02
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
38.56
25.32
16.21
-8.47
71.62
09
LP(ลำปาง)
10
฿10.00
36.99
22.97
20.64
-9.29
71.31
05
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
28.17
27.35
15.09
-.14
70.47
09
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
28.15
27.46
18.14
-3.84
69.91
08
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
26.66
26.48
16.38
-1.56
67.96
04
KP(กำแพงเพชร)
14
฿14.00
34.83
26.65
5.68
.00
67.16
01
PB(เพชรบูรณ์)
15
฿15.00
24.45
22.87
18.52
-1.84
64.00
04
LC(เลย)
16
฿16.00
31.16
21.38
19.16
-8.42
63.28
02
UT(อุตรดิตถ์)
17
฿17.00
22.23
25.93
16.60
-2.38
62.38
07
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
24.43
23.77
18.02
-5.35
60.87
01
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
20.72
29.06
14.47
-4.35
59.90
01
CT(อุดร)
20
฿20.00
28.12
23.29
14.75
-6.50
59.66
07
SR(สุรินทร์)
21
฿21.00
29.96
23.47
14.02
-8.10
59.35
04
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
19.26
25.20
15.80
-.97
59.29
03
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
23.01
25.16
11.54
-.44
59.27
08
PL(พิษณุโลก)
24
฿24.00
23.02
23.07
21.12
-8.01
59.20
03
CT(อุดร)
25
฿25.00
25.93
27.48
17.83
-12.12
59.12
07
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
22.23
22.97
16.37
-3.43
58.14
03
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
25.17
23.87
13.56
-5.24
57.36
06
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
22.23
24.50
15.39
-5.34
56.78
03
PL(พิษณุโลก)
29
฿29.00
22.96
24.59
14.45
-6.41
55.59
08
CT(อุดร)
30
฿30.00
23.71
27.76
14.83
-11.13
55.17
03
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
21.13
26.20
15.79
-8.38
54.74
09
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
15.58
24.39
18.22
-3.76
54.43
02
CT(อุดร)
33
฿33.00
22.96
25.74
12.43
-7.14
53.99
09
MP(เมืองพล)
34
฿34.00
25.20
27.85
10.33
-10.23
53.15
01
KK(ขอนแก่น)
35
฿35.00
25.23
23.83
10.92
-7.36
52.62
03
PB(เพชรบูรณ์)
36
฿36.00
23.73
20.95
15.28
-7.39
52.57
04
LP(ลำปาง)
37
฿37.00
11.11
25.44
19.65
-3.88
52.32
01
KP(กำแพงเพชร)
38
฿38.00
24.50
20.39
14.90
-7.91
51.88
10
PL(พิษณุโลก)
39
฿39.00
18.57
24.75
16.33
-8.06
51.59
04
MP(เมืองพล)
40
฿40.00
28.89
19.73
8.25
-5.36
51.51
04
CB(ชลบุรี)
41
฿41.00
21.52
21.88
11.12
-3.41
51.11
07
SK(สกลนคร)
42
฿42.00
14.09
27.20
11.20
-1.67
50.82